Дневник на захранването: само опитване на нови храни ли е захранването?